Jobbskatteavdrag.se - räkna ut ditt jobbskatteavdrag

 
Formler för jobbskatteavdraget

Steg för steg hur man räknar ut sin skatt.

Uppdaterat 2018-12-21

Här en en beskrivning hur vi gör när vi räknar ut skatten. De här stegen kan du följa om du vill räkna ut den på egen hand och öka din förståelse av hur skatteuträkningen fungerar.

  1. Ta reda på ditt grundavdrag
  2. Räkna ut pensionsavgiften
  3. Räkna ut jobbskatteavdraget
  4. Räkna ut din skatt

1. Ta reda på ditt grundavdrag

Första steget i att räkna ut skatten är att räkna ut grundavdraget. Grundavdraget är den del av din inkomst som du inte betalar någon skatt på. Grundavdraget varierar beroende på vilken taxerad inkomst (TI) du har.

Börja med att räkna om din årsinkomst till prisbasbelopp (PBB) genom att dividera din inkomst med prisbasbeloppet.

Prisbasbeloppet och bestäms av statistika centralbyrån varje år utifrån inflationen. Prisbasbelopp för 2019 är 46.500 kronor

Välj sedan rätt formel för grundavdraget från nedanstående tabell.

Inkomst startInkomst slutGrundavdrag
 0,99 PBB0,423 PBB
0,99 PBB2,72 PBB0,225 PBB + 0,2 TI
2,72 PBB3,11 PBB0,770 PBB
3,11 PBB7,88 PBB1,081 PBB ‚Äď 0,1 TI
7,88 PBB 0,293 PBB

Som man kan se så startar grundavdraget på 0.423 PBB (18 824 kronor) för att sedan öka till 0.77 PBB (34 265) och sedan minska till 0.293 PBB (13 038 kr).

1b. Extra grundavdrag för 65+

Om du är 65 år eller äldre vid årets början (dvs fyllde 65 senast förra året) så är du dessutom berättigad för ett extra grundavdrag. Extra grundavdraget räknas ut enligt följande tabell:
Inkomst startInkomst slutExtra grundavdrag
 0.99 PBB0.687 PBB
0.99 PBB1.11 PBB0.885 PBB - 0.2 TI
1.11 PBB2.72 PBB0.6 PBB - 0.057 TI
2.72 PBB3.11 PBB0.340 TI - 0.169 PBB
3.11 PBB3.21 PBB0.440 TI - 0.48 PBB
3.21 PBB4.45 PBB0.207 PBB + 0.228 TI
4.45 PBB5.31 PBB1.397 PBB + 0.039 TI
5.31 PBB7.88 PBB0.763 PBB + 0.08 TI;
7.88 PBB8.08 PBB1.551 PBB - 0.02 TI
8.08 PBB13.54 PBB2.399 PBB - 0.125 TI
13.54 PBB 0.215 PBB

2. Räkna ut pensionsavgiften

Pensionsavgiften är något som betalas av personer som är födda 1937 eller senare och som har en taxerad inkomst (TI) större 0.423 inkomstbasbelopp (IBB) som skall inte förväxlas med prisbasbelopp (PBB). Inkomstbasbelopp för 2019 är 64.400 kronor. Räkna om din taxerade inkomst (TI) till antalet IBB genom att dividera taxerade inkomsten med inkomstbasbelpppet. Pensionsavgiften räknas ut genom att välja rätt formel från följande tabell.

Inkomst startInkomst slutEgenavift
0.423 IBB8.07 IBB0.07 TI
8.07 IBB 0.07 * 8.07 IBB

3. Räkna ut jobbskatteavdraget

Jobbskatteavdraget beräknas enbart på inkomst från arbete (AI) det vill säga inte pensioner, bidrag, mm.

Jobbskatteavdraget är olika beroende på om du fyllt 65 senast förra året eller inte.

3a. För personer ej fyllda 65 vid årets början.

För personer ej fyllda 65 vid årets början så räknas jobbskatteavdraget ut med följande formler. Börja med att räkna om dina inkomster från arbete till prisbasbelopp (PBB) genom att dividera din inkomst från arbete med prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet och bestäms av statistika centralbyrån varje år utifrån inflationen. Prisbasbelopp för 2019 är 46.500 kronor. Välj sedan rätt formel från tabellen nedan beroende hur mycket inkomst från arbete du har omräkat i antal prisbasbelopp.

Inkomst startInkomst slutJobbskatteavdrag.
 0.91 PBB(AI - GA) KI
0.91 PBB3.24 PBB(0.91 PBB + 0.3405 (AI - 0.91 PBB) - GA) KI
3.24 PBB8.08 PBB(1.703 PBB + 0.128 (AI - 3.24 PBB) - GA) KI
8.08 PBB13.54 PBB(2.323 PBB - GA) KI
13.54 PBB (2.323 PBB - 0.03 (AI-13.54 PBB) - GA) KI

GA är grundavdraget. KI är din kommunalskatt (utan begravningsavgift eller avgift till trossamfund).

Slutligen skall man justera jobbskatteavdraget så att den taxerade inkomsten (TI) minus grundavdraget (GA) minus pensionsavgiften är större än eller lika med jobbskatteavdraget.

3b. För personer fyllda 65 vid årets början.

För personer som fyllt 65 vid årets början väljs formel för jobbskatteavdraget från följande tabell beroende på storleken på inkomster från arbete.
Inkomst startInkomst slutJobbskatteavdrag.
 100.0000.2 AI
100.000300.00015000+0.05 AI
300.000600.00030000
300.000 30000-0.03 (AI-600000)

Slutligen skall man justera jobbskatteavdraget så att den taxerade inkomsten (TI) minus grundavdraget (GA) minus pensionsavgiften är mindre än eller lika med jobbskatteavdraget.

4. Räkna ut din skatt

Nu när vi räknat ut grundavdrag (plus eventuellt extra grundavdrag om du är 65 eller äldre) och jobbskatteavdrag (JA) kan vi räkna ut skatten. Avrunda samtliga tal till jämna hundralappar och beräkna sedan skatten genom följande enkla formel.

skatt = - JA + (TI - GA)*KI + max(0, (TI - GA - Skikt1)*0.20) + max(0,(TI - GA - Skikt2)*0.05)

Skikt1 och Skikt2 är skiktgränserna för statlig skatt respektive värnskatt. Skiktgränserna för 2019 är 490.700 kronor respektive 689.300 kronor. KI är din kommunalsatt (utan begravningsavgift eller avgift till trosssamfund). Som kurriosa kallas TI - GA också för beskattningsbara inkomsten.

Förenklingar

Som man lätt inser hade skattuträkningen blivit väsentligt enklare om grundavdraget och jobbskatteavdraget var oberoende av inkomst eller pensionsavgifterna. Kanske något för våra skattepolitiker att kika på?


Copyright (c) 2008 - 2018 har du frågor skicka e-mail till info[at]jobbskatteavdrag.se     Uppdaterad 2008-12-20